Hemitracheophyta > Tracheophyta > Spermatophyta

Home

Samenpflanzen

(Spermatophyta)

   
Bedecktsamer Nadel-Nacktsamer
Bedecktsamer
(Angiospermae)
Nadel-Nacktsamer
(Coniferopsida)

Ginkgopflanzen
(Ginkgoopsida)

Palmfarne
(Cycadopsida)