Euarthropoda > Cheliceriformes > Chelicerata

Home

Chelicerata

Prosoma mit schildförmigem Carapax

Arachnida
Arachnida

 

weiters:

Merostomata (z.B. Pfeilschwanzkrebse)